Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT CTCP Khang Minh Group
15/10/2020

Ngày 14/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 664/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khang Minh Group, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật (Từ 01/3/2018 đến 28/6/2019, ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khang Minh Group có các giao dịch tiền với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh - công ty do Công ty cổ phần Khang Minh Group nắm 100% vốn góp) nhưng không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khang Minh Group về việc thực hiện các giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh theo quy định).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác