Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công ty cổ phần LICOGI 14
18/03/2020

Ngày 17/03/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 79/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần LICOGI 14 (Công ty), cụ thể như sau:

Phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Hợp đồng thầu phụ số 02/2018/HĐ-TP ngày 19/11/2018 giữa Công ty và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 13/9/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Quyết định số 22A/QĐ-HĐQT ngày 14/9/2018 của HĐQT, Nghị quyết số 02A/2019/NQ-HĐQT ngày 07/01/2019 của HĐQT, Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 05/03/2019 của HĐQT; Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với Báo cáo số 211/BC-LICOGI 14 ngày 27/10/2018 về việc báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tin khác