Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
20/02/2020

Ngày 17/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, cụ thể như sau:

Phạt tiền: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 28/07/2017 đến ngày 14/11/2017, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, người có liên quan với ông Phạm Huy Hiệp, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (mã chứng khoán: PDV) đã mua 25.200 cổ phiếu và bán 200 cổ phiếu PDV nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác