Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần JP WIN
19/02/2020

Ngày 17/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần JP WIN, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 28/02/2019, Công ty cổ phần JP WIN - chủ tài khoản số 003C322933 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI - cổ đông lớn Công ty cổ phần ILA (mã chứng khoán: ILA) đã thực hiện giao dịch bán 125.600 cổ phiếu ILA, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 1.585.600 cổ phiếu (9,33%) xuống còn 1.460.000 cổ phiếu (8,59%), giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá ngưỡng 1% nêu trên).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2020.

  

Các tin khác