Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương
02/12/2019

Ngày 28/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 372/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (địa chỉ: số 50 phố Ô Cách, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 03/01/2019 bà Nguyễn Thị Thu Hương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (mã chứng khoán: MQN) mua 6.400 cổ phiếu MQN, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 334.100 cổ phiếu MQN (20,94%) lên 340.500 cổ phiếu MQN (21,34%). Đến ngày 08/03/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Nguyễn Thị Thu Hương).

- Phạt tiền: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác (Ngày 28/12/2018 bà Nguyễn Thị Thu Hương nắm giữ 100 cổ phiếu trước khi giao dịch và đã mua 334.000 cổ phiếu MQN. Tuy nhiên, tại báo cáo sở hữu cổ đông lớn, bà Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch là 0 cổ phiếu MQN và đã mua 334.100 cổ phiếu MQN vào ngày 28/12/2018)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác