Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
21/11/2019

Ngày 21/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 368/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (địa chỉ: Lô 1 - CN5 - Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội), cụ thể như sau:

- Cảnh cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017; Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV/2017 so với cùng kỳ; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ngày 08/10/2018; Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2018 so với cùng kỳ năm trước. Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 có nội dung chưa đầy đủ và chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT; không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty).

- Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/11/2019./.

UBCKNN

Các tin khác