Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1
19/11/2019

Ngày 15/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1, địa chỉ: số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Sông Đà 1 không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về Báo cáo thường niên các năm 2015, 2016, 2017 và 2018; Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 của công ty mẹ đã được kiểm toán; Tài liệu, biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017; Công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 hợp nhất đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ đã được kiểm toán; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019.

Các tin khác