Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đặng Văn Trường
04/11/2019

Ngày 31/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 344/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Trường, cụ thể như sau:

  Phạt tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.  

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác (Ngày 28/5/2019, ông Đặng Văn Trường đã mua 275.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (mã chứng khoán: VTH), dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 160.000 cổ phiếu lên 435.000 cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu cổ đông lớn gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 29/5/2019, ông Đặng Văn Trường báo cáo đã mua 435.000 cổ phiếu VTH, dẫn đến số lượng cổ phiếu VTH sở hữu tăng từ 0 cổ phiếu lên 435.000 cổ phiếu. Như vậy, ông Đặng Văn Trường báo cáo không chính xác khối lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch và khối lượng cổ phiếu mua ngày 28/5/2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác