Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược Danapha
31/10/2019

Ngày 29/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 856/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược Danapha, địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Danapha báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017; Báo cáo tài chính (BCTC) quý III, IV năm 2017; BCTC quý I năm 2018; BCTC soát xét bán niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2017; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018; Thông báo thực hiện quyền ngày 14/12/2017 về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Nghị quyết số 19/2018/HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc xử lý số trái phiếu không phân phối hết đối với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Quyết định số 20/2018/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2018 của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017; Quyết định số 21/2018/QĐ/HĐQT ngày 26/10/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Vĩnh Phúc; Quyết định số 24/2018/BB ngày 26/10/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội; Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐQT ngày 03/11/2018 của HĐQT về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của HĐQT về việc thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng đầu tư xây dựng tại Khu CNC; Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác kinh doanh; Quyết định số 41/2018/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2018 của HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018; Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/4/2018; Giải trình chênh lệch Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước; Thông báo số 178/TB-DNP ngày 08/4/2019 về việc công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty).

- Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán (Danapha đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào năm 2007. Tuy nhiên, đến nay, Danapha chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngày 17/02/2017, Công ty đã kết thúc đợt chào bán 3.255.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức).

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát, về tổ chức họp và thông qua quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (Trong thời gian từ năm 2017 đến 27/4/2018, HĐQT chưa đảm bảo quy định họp ít nhất mỗi quý 01 lần và chưa đảm bảo các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; Ban kiểm soát chưa đảm bảo họp ít nhất 02 lần trong một năm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2019./.

UBCKNN

Các tin khác