Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương
29/10/2019

Ngày 29/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 342/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính (BCTC) năm được kiểm toán xác nhận (Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương đã hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng trong năm 2017. Theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán ngày 20/5/2019, Công ty đã sử dụng hết số vốn thu được từ đợt chào bán là 52,26 tỷ đồng trong tháng 7/2017. Tuy nhiên, Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/10/2019.

UBCKNN

Các tin khác