Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Sen Vàng
21/08/2019

Ngày 16/8/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM) cụ thể như sau:

- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không có đủ người hành nghề chứng khoán (Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng chưa đáp ứng điều kiện về nhân viên có chứng chỉ hành nghề cho mỗi nghiệp vụ được cấp phép).

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định Điểm đ Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro (Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo quy định pháp luật).

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành (Tính đến thời điểm kiểm tra ngày 09/7/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng là 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

  

Các tin khác