Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre
26/07/2019

Ngày 22/7/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 224/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Địa chỉ: số 6A3 Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 2/2017, Công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/5/2017 về việc thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh).

- Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo có nội dung không chính xác (Công ty không gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 2018 cho tất cả các cổ đông có trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác