Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Minh Nhật
04/04/2019

Ngày 01/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Minh Nhật, cụ thể như sau:

  Phạt tiền:45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng)theo quy định tại điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Công ty TNHH Minh Nhật, tổ chức liên quan với ông Nguyễn Đỗ Đạt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (mã chứng khoán: MAC) đã bán 284.000 cổ phiếu MAC từ ngày 16/04/2018 đến ngày 18/04/2018. Tuy nhiên, đến ngày 09/05/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của Công tyTNHH Minh Nhật).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tin khác