Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên
22/04/2014

Ngày 22/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 311/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang), cụ thể như sau:

Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo UBCKNN về những nội dung thông tin đã được công bố theo đúng quy định bao gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/4/2012.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác