Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Trung Đô
23/10/2020

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Trung Đô (Mã chứng khoán: TDF tại Upcom). Theo Báo cáo kết quả số 683/CT-TCKT ngày 17/10/2020, Công ty đã phát hành thành công 15.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác