Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
09/12/2019

Ngày 06/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV – Upcom) theo Báo cáo số 15/2019/DII ngày 06/12/2019. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đã phát hành để hoán đổi nợ là 219.071.590 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác