Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Công trình giao thông Đồng Nai
15/05/2019

Ngày 06/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 133/GĐK-DGT ngày 08/8/2018 của CTCP Công trình giao thông Đồng Nai. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/7/2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/04/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 04/5/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác