Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
12/04/2019

Ngày 4/4/2018, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01 CPRL.MPC19 ngày 19/3/2019 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQĐHCĐ.MP18 ngày 10/11/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHCĐ.MP19 ngày 29/01/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 CPHDQT.19 ngày 15/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 02 CP.HĐQT.19 ngày 19/3/2019, Quyết định của Tổng Giám đốc số 01 CP.BTGD.19 ngày 02/4/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác