Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc
11/04/2014

  Ngày 2/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 3103/2014/KBC-PHCP ngày 31/3/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC). Căn cứ hồ sơ chào bán, Công ty thực hiện chào bán 100.000.000 cổ phiếu cho các đối tác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0411/2013/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/11/2013 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3103/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 31/3/2014.

  Sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản, đề nghị Công ty báo cáo việc chào bán tại ĐHĐCĐ gần nhất và có kế hoạch điều chỉnh phương án phát hành trong trường hợp cổ đông có ý kiến khác trên cơ sở đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

(UBCKNN)

Các tin khác