Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và chào bán cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và CBCNV của CTCP Kinh Đô
01/04/2014

  Ngày 17/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ ngày 14/3/2014) và tài liệu chào bán cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và CBCNV (theo Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ ngày 14/3/2014) của CTCP Kinh Đô (Mã CK: KDC). Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 ngày 4/11/2013, Quyết định Hội đồng quản trị ngày 14/3/2014 và các quy định của pháp luật. Phương án chào bán cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và CBCNV được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Quy chế thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/HĐQT-KDC của Hội đồng quản trị ngày 13/3/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác