Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xuyên Thái Bình
25/03/2014

Ngày 24/3/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo Báo cáo kết quả chào bán số 20.14/PAN/UBCK-BC ngày 18/3/2014) của CTCP Xuyên Thái Bình. Theo đó, CTCP Xuyên Thái Bình đã thực hiện phát hành thành công 20.312.500 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phần được phép phát hành).

(UBCKNN)

Các tin khác