Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
24/03/2014

Ngày 20/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 13/3/2014 của CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2014/NQ-HĐQT/CMVN ngày 13/3/2014 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác