Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - VINABOMI
31/12/2013

Ngày 26/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 13/11/2013 của Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - VINABOMI. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/10/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ/BMBA-HĐQT ngày 15/10/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ/BMBA-HĐQT ngày 8/11/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác