Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
26/09/2013

Ngày 17/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303640880, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26/3/2013). Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 09/NQ-ĐHCĐ-NTP ngày 18/5/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT-NTP ngày 12/8/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT-NTP ngày 3/9/2013 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác