Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
12/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành số 11.04/2019/CV-PLP ngày 11/4/2019 của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 10.000.000 cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 06/GCN-UBCK ngày 23/1/2019 (đạt tỷ lệ 60,61% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán), trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.500.000 cổ phiếu

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 8.500.000 cổ phiếu

UBCKNN

Các tin khác