Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sợi Thế Kỷ
10/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo kết quả phát hành số 63-19/CV-TK ngày 04/4/2019 của CTCP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán:STK, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 10.789.146 cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 83/GCN-UBCK ngày 28/12/2018 (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán), trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 4.195.366 cổ phiếu;

- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: 600.000 cổ phiếu;

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 5.993.780 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác