Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
05/04/2019

Ngày 04/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/2019/CV-VTSR ngày 04/04/2019 của CTCP Việt Tiên Sơn địa ốc (Công ty), theo đó Công ty đã phát hành thành công 17.500.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác