Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Lilama 18 ra công chúng của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
01/04/2019

Ngày 29/3/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã chứng khoán LM8, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh) ra công chúng theo nội dung Báo cáo kết quả số 317/TCT-TCKT ngày 28/3/2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán LLM, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công là 1.408.730 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác