Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Lilama 69-3 ra công chúng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
28/03/2019

Ngày 22/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Lilama 69-3 ra công chúng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP theo Báo cáo kết quả chào bán số 291/TCT-TCKT ngày 21/3/2019. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Lilama 69-3 được Tổng công ty phát hành là 2.518.454 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán).

UBCKNN

Các tin khác