Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội
28/03/2019

Ngày 25/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 36/2019/BC-MIC ngày 22/3/2019 của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội chào bán thành công là 46.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác