Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả cháo bán cổ phiếu CTCP Lilama 10 ra công chúng của CTCP Lắp máy Việt Nam – CTCP
19/03/2019

Ngày 14/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Lilama 10 ( mã CK: L10, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả số 252/TCT-TCKT ngày 13/3/2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt nam – CTCP (mã CK: LLM, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công là 1.488.600 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác