Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
19/03/2019

Ngày 25/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02/2019/BC-HĐQT ngày 21/02/2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Mã chứng khoán PWS). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Phú Yên chào bán thành công là 14.798.179 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác