Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán Everest
15/03/2019

Ngày 8/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 108/EVS-TVDN ngày 01/3/2019 của CTCP Chứng khoán Everrest (EVS). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Chứng khoán Everset chào bán thành công là 400 cổ phiếu, chiếm 0,001% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.

UBCKNN

Các tin khác