Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
12/03/2019

Ngày 11/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo số 25/2019/BC-TEG ngày 11/3/2019 của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã CK: TEG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 10.000.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100% số lượng đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác