Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sông Đà 5
28/05/2014

Ngày 21/5/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung tại Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 19/5/2014 và Tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 217/BC-SĐ5 ngày 19/5/2014 của CTCP Sông Đà 5 (SD5). Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 35/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ-SĐ5-HĐQT ngày 19/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác