Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP
28/05/2014

  Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 022A/CV-PLC-HĐQT ngày 21/5/2014 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Công ty). Công ty thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác