Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
28/05/2014

  Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 4578/VCB-TKHĐQT ngày 14/5/2014 của Ngân hàng. Phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 và Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại, các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác