Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Hóa Dược phẩm Mekophar
28/05/2014

  Ngày 19/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 08/TKKT ngày 12/5/2014 của CTCP Hóa Dược phẩm Mekophar. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 51/HĐQT ngày 29/3/2014; Nghị quyết của HĐQT số 59/HĐQT ngày 12/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác