Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
14/05/2014

Ngày 8/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 72/SGH-2014 ngày 05/05/2014 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn. Theo đó, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã thực hiện phát hành 1.766.300 cổ phiếu cho 235 cổ đông.

(UBCKNN)

Các tin khác