Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu của CTCP Công nghệ cao
15/04/2014

Ngày 10/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ cao (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4703000073 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/4/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 19/3/2014 của Công ty. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 số 02/NQHĐQT/2013 ngày 20/12/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HQĐT ngày 18/3/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác