Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18
06/01/2014

  Ngày 31/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18 theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 923/BC-CT18 ngày 24/12/2013. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu quỹ CTCP Đầu tư Hạ tầng 18 đã bán là 135.694 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác