Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia
23/01/2014

  

Ngày 15/01/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 16/LGC-TC ngày 15/1/2014 của CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia. Công ty thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 6/1/2014. Cụ thể:

Số cổ phiếu đăng ký mua: 1.515.070 cổ phiếu;

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận;

Nguyên tắc xác định giá: Căn cứ giá đóng cửa ngày 31/12/2013;

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 28/1/2014 đến ngày 28/2/2014.

Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

(UBCKNN)

Các tin khác