Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP
21/01/2014

  Ngày 21/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103011967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 3/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/11/2012, theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 859/CV-TCT ngày 31/12/2013 của Tổng Công ty. Đề nghị Tổng Công ty thực hiện phương án mua lại cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 856/NQ-HĐQT-TCT ngày 31/12/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác