Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đường Ninh Hòa
21/01/2014

  Ngày 14/01/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Công văn số 12/CV-NHS ngày 10/1/2014 của CTCP Đường Ninh Hòa. Theo báo cáo, công ty đã chào bán thành công 30.375.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác