Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Bảo vệ Thực vật An Giang
15/01/2014

      Ngày 14/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 05/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang chào bán 3.105.000 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng) cho một số lượng nhà đầu tư không xác định thuộc nhóm đối tượng gồm người lao động Lực lượng 3 Cùng, đại lý và nông dân trong vùng nguyên liệu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 31.050.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

       Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang có vốn điều lệ 621 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại số 23 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác