Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
15/01/2014

  Ngày 13/01/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký số 74/GCN-UBCK ngày 10/12/2013 của UBCKNNN. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát hành thành công là 310.000.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác