Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu CTCP Sông Đà Hoàng Long ra công chúng cho Công ty Cổ phần Sông Đà 6
10/01/2014

  Ngày 10/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 03/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu CTCP Sông Đà Hoàng Long ra công chúng cho Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

    Cổ phiếu CTCP Sông Đà Hoàng Long ra công chúng được Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung như sau:

    Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.600.000 cổ phiếu;

    Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 26.000.000 (Hai mươi sáu tỷ) đồng.

    Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.

  Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác