Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Gentraco
08/01/2014

Ngày 3/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 46/2013.PDT.GEN ngày 6/12/2013 của Công ty Cổ phần Gentraco. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Gentraco phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công là 807.238 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác