Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
03/01/2014

  

  Ngày 31/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 80/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

    Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung như sau:

    Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 1.803.046 cổ phiếu;

    Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 18.030.460.000 (Mười tám tỷ không trăm ba mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn) đồng.

    Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

  Vốn chủ sở hữu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP: 79.213.630.000 đồng.

    Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác