Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu của CtyCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
06/11/2013

Ngày 30/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CtyCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải theo Công văn 32/TASADH-2013. Công ty dự kiến mua 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu phổ thông của Công ty làm cổ phiếu quỹ theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 07/2013/NQ-HĐQT ngày 22/10/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác